Algemene Voorwaarden

Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.


Aansprakelijkheid en disclaimer

De auteur van deze website geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld.
Ook wijst hij iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden.

De aanwezige informatie wordt op geregelde tijdstippen ge-update, evenwel zonder voorafgaande verwittiging.

Links naar andere websites die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, zijn evenwel puur informatief en wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.


Verspreiding informatie

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.


Klachten

De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie.


Risico's

De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt stemt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.


Copyright

Niets van deze site mag worden gekopieerd of verwerkt onder welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van eigenaar. Evenmin de programmatie, scripting en layout mag worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar van de website.

Het reproduceren van het logo en zijn verwijzing ernaar mag niet, geheel of gedeeltelijk, in eender welke taal of programma geconverteerd worden. Iedere vorm van tijdelijke of permanente reproductie ervan is verboden.


Gebruik

Het gebruik van deze website wordt enkel toegelaten voor legale toepassingen. Transmissie van materiaal via deze website dat inbreuk vormt op de Belgische, Europese of internationale wetgevingen, is niet toegelaten. Het feit dat de gebruiker al dan niet op de hoogte was van de inhoud of van de geldende wetten en reglementeringen doet hieraan geen afbreuk.

 

Het is verboden gebruik te maken van deze website voor elke activiteit die tot gevolg heeft onwettig toegang te verkrijgen tot de gegevens van de aangesloten netwerken; de werking van deze website te schaden of het gebruik of het prestatievermogen voor andere gebruikers in gevaar te brengen.